ورود به سامانه استعلام ها:

پیشنهاد دهندگان با استفاده از کد رهگیری در اختیاری که بر روی برگه استعلام ارسالی از سوی شرکت ذکر شده نسبت به ورود به سامانه الکترونیکی ثبت پیشنهادات اقدام نمایند . پس از ورود می توانند نسبت به ثبت پیشنهاد خود اقدام نمایند.
تذکر : ثبت نام و اخذ توکن جهت امضای الکترونیکی پیشنهاد الزامی می باشد.

کد رهگیری :
ورود به سامانه نیرو رسانی :

1-متقاضیان پروژه های نیرورسانی با استفاده از شماره درخواست و کد طرح در اختیار می توانند وارد سامانه نیرورسانی شده و به انتخاب پیمانکار مورد نظر و پیگیری وضعیت پروژه خود اقدام نمایند.
پیمانکاران پروژه های نیرورسانی می توانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار دارند وارد سامانه شده و نسبت به مشاهده پروژه های موجود و قیمت دهی آنها اقدام نمایند.